Društvo za telekomunikacije “MTEL” d.o.o. Podgorica, kao priređivač konkursa, utvrđuje:

PRAVILA I USLOVE UČEŠĆA

konkursa „Zajedno ka vrhu

Priređivač konkursa je Društvo za telekomunikacije “MTEL” d.o.o. sa sjedištem u Podgorici, adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 143, i matičnim brojem 02655284 (u daljem tekstu MTEL).

MTEL će otvoriti javni poziv svim mladim autorima da dostave svoje radove na temu “Zajedno ka vrhu“.

Konkurs će biti objavljen preko web platforme zajednokavrhu.me.

Konkurs traje u periodu od 15. aprila 2022. godine i do 15. novembra 2022. godine, a organizovan je na sljedeći način:

-kao otvoren konkurs za prijavu radova mladih autora na zadatu temu i to četiri kategorije radova: slika, video, audio ili esej.

Pravo učešća u konkursu

Pravo učešća u konkursu imaju svi mladi autori starosti do 35 godina, državljani Crne Gore.

Za sve učesnike u Konkursu važe Pravila i uslovi učešća u nagradnom Konkursu „Zajedno ka vrhu“.

Pravila i uslovi učešća u nagradnom Konkursu biće objavljeni na sajtu MTEL-a kao i na sajtu www.zajednokavrhu.me.

Potrebno je po ovom Konkursu da tehnički budu usaglašeni radovi na sledeći način:

Slika 

 • Dozvoljeni formati JPEG/JPG, PNG, GIF, BMP, WebP 
 • Veličina do 20MB

Video

 • Dozvoljeni formati MP4, M4V, MPEG-4, AVI, 3GP, WebM, MOV
 • Veličina – do 100MB 
 • Trajanje – do 3 minuta

Audio

 • Dozvoljeni formati MP3, AAC, OGG, WAV, WebM                              
 • Veličina do 50MB
 • Trajanje do 3 minuta 

Esej

 • Do 3200 karaktera sa razmacima

Način glasanja

Svi prijavljeni radovi nakon što prođu kratku provjeru ispunjenosti uslova (starost autora i kriterijum da rad ne sadrži govor mržnje i političke poruke i tehnička usaglašenost sa propisanim pravilima) bili bi objavljeni na platformi gdje bi posjetioci mogli da glasaju za svoje favorite i to dnevno sa jedne ip adrese u 4 kategorije po jedan glas.

Radovi istaknuti na sajtu se uklanjaju na mjesečnom nivou i smještaju u arhivu pod nazivom „ciklusi- radovi„ i to npr. I ciklus-radovi, II ciklus-radovi.

Glasanje je otvoreno do 15. u sljedećem mjesecu, kada počinje novi krug glasanja a dva rada dobijaju novčane nagrade u iznosu od 1.000,00 eura i to jedan rad koji je imao najviše glasova posjetilaca i jedan rad koji je najbolji po ocjeni Mtel-ove komisije.

Jedan učesnik ne može dobiti dvije nagrade.

Biranje najboljeg rada će vršiti MTEL-ova tročlana komisija, koja je sastavljena od strane zaposlenih lica u Društvu za telekomunikacije MTEL d.o.o, imenovana posebnim Rješenjem.

Mtel ima pravo da ime i prezime pobjednika za taj mjesec objavi na sajtu MTEL-a kao i na sajtu www.zajednokavrhu.me, kao i njegovo pobjedničko djelo.

Preuzimanje nagrade

Dobitnik nagrade biće obaviješten putem telefona o nagradi kao i mjestu i datumu preuzimanja osvojene nagrade.

Nakon 7 mjeseci trajanja konkursa i 14 pobjednika, Mtel će 15. pobjednika proglasiti na manifestaciji koja će biti održana u decembru 2022. godine, gdje će biti izloženi svi prethodno nagrađeni radovi. MTEL-ova komisija će od svih pristiglih radova tokom trajanja konkursa, a koji nisu nagrađeni u prethodnim ciklusima, odabrati jedan rad koji će biti 15. pobjednik nagradnog konkursa „Zajedno ka vrhu“.

Čuvanje podataka

Lični i autorski podaci se obrađuju i čuvaju u skladu sa odredbama važećih propisa Crne Gore koji uređuju zaštitu ličnih podataka.

Odgovornost

MTEL ne preuzima odgovornosti za:

 • bilo kakve posljedice koje su nastale usljed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova nagradnog konkursa od strane učesnika u nagradnom konkursu ili trećih osoba,
 • neželjene posljedice koje su učesnici pretrpjeli zbog učešća u nagradnom konkursu,
 • (ne)istinitost podataka koje dostavljaju učesnici u nagradnom konkursu.

Završne odredbe

Učesnici nagradnog konkursa se odriču bilo kakvih pritužbi protiv organizatora koje su povezane sa učešćem u nagradnom konkursu (npr. u vezi troškova učešća, isključenja iz nagradnog konkursa u skladu sa uslovima učešća i sl.).

Za potrebe obavještavanja, korisnik dozvoljava upotrebu različitih komunikacionih kanala, kao npr. telefona, pošte, elektronske pošte, obaveštenja na društvenim mrežama.

MTEL zadržava pravo na promjene pravila i uslova učešća u nagradnom konkursu.

O svim promjenama i novostima organizator će učesnike obavještavati objavama na sajtu www.zajednokavrhu.me .